Voćarske mašine

U zemljama sa razvijenim voćarskom proizvodnjom sve se više usavršava mehanizacija koja je specijalizovana samo za ovu granu poljoprivrede.Na našim prostorima se mehanizacija za ratarsku proizvodnju uglavnom koristi i u voćarskoj proizvodnji. Uvođenje savremenih mašina, oruđa i opreme u voćarstvu i vinogradarstvu je od izuzetnog značaja jer omogućuje uvođenje savremne tehnologije proizvodnje, kvalitetno poboljšanje radne operacije i značajno povećanje produktivnosti rada.

U razvijenim područjima koji su opremljeni savremenim mašinama svi poslovi seobavljaju brže i efikasnije sa velikom verovatnoćom da seostvare visoki prinosi, pa je i motivacija mladih da ostanu u poljoprivredi znatno veća.

U voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji neke tehnološke operacije supotpuno mehanizovane kao što su osnovna i dopunska obrada, đubrenje i zaštita.

Poslednjih godina se i u našoj zemlji podižu savremeni gusti zasadi na značajnimpovršinama, koji zahtevaju posebnu tehnologiju proizvodnje (protivgradna zaštita i sistemzanavodnjavanje kap po kap), koja ne može da se ostvari bez savremene mehanizacije.

Optimalna opremljenost modernim mašinama za voćarstvo i vinogradarstvoomogućava izvođenje osetljivih tehnoloških operacija (zaštita, berba, transport) uoptimalnom agrotehničkom roku sa malim brojem radne snage, a uz očuvanje kvalitetaplodova i životne sredine.

Traktor je tehnološka radna mašina koja je u stanju da u pokretu ilimirovanju predaje mehaničku energiju priključnim poljoprivrednim mašinama.

Predaja energije sa traktora na priključnu mašinu može da se obavlja na višenačina: vučom priključne mašine od strane traktora u pokretu, pogonom rotirajućih delova mašina – pomoću priključnog vratila traktora, direktnim prenosom snage i obrtnog momenta, pogonom rotirajućih delova mašina – pomoću remenice i remena,indirektnim prenosom snage i obrtnog momenta sa manjim proklizavanjem gonjenihdelova mašina, korišćenjem pritiska hidrauličnog fluida ikorišćenjem brzine hidrauličnog fluida.

U voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji podela obrade zemljišta je drugačije nego kod ratarske proizvodnje. Obrada pre podizanja zasada (sistematizacija), koja obuhvata sve mere pripremeza podizanje zasada obuhvata najznačajnije procese:odvodnjavanje ili priprema za navodnjavanje,čišćenje od kamena i panjeva, ravnanje zemljišta, rigolovanje ili podrivanje,izgradnja terasa (poseban vid obrade na nagnutim terenima).

Obrada na već podignutim zasadima, koja obuhvata jesenju, dublju obradu, koja se obavlja plugovima, podrivačima, čizelplugovima,rotacionim plugovima, vinogradarskim plugovima (varijanta zagrtanja) isličnim oruđima,prolećnu i letnju malo pliću površinsku obradu, koja se obavlja vinogradarskimplugovima (varijanta odgrtanja), kultivatorima, frezama i slično.

Krčenje i raščišćavanje terena je prvi posao u sistematizaciji zemljišta. Nekada se ovajposao obavljao ručno. Zatim su korišćene jednostavnije mašine, naročito čekrk ili vitlo saručnim ili zaprežnim pogonom, dok se danas koriste različite pogonske mašine sa motornimpogonom sa odgovarajućim alatima ili priključnim mašinama. To su krčioci panjeva, rezač grmova i šiblja, mašine za vađenje i skupljanje kamena, odlagači i utovarivači kamena iz redova i na kraju drobilice kamena.

Na niskim ravničarskim terenima sa visokim nivoom podzemne vode, ili na terenimasa neuređenim vodnim režimom, gde zaostaju površinske vode usled atmosferskih padavinaili podzemne vode, potrebno je pre podizanja višegodišnjih zasada odraditi odgovarajućemelioracione mere. U tu svrhu najčešće se obavlja odvodnjavanje pomoću sistema otvorenihkanala (glavni – magistralni) u kombinaciji sa raznim sistemima za drenažu kao što je cevna,krtična, vertikalna i slično. U tu svrhu koriste se sledeće mašine: mašine za polaganje cevi – drenopolagači, mašine za čišćenje drenažnih cevi i mašine za izvođenje krtične drenaže.

U grupi mašina za jesenju (dublju) obradu u voćarstvu i vinogradarstvu izučavajuse razne vrste raonih plugova, podrivača, čizel plugova, plugova za rigolovanje,vinogradarskih plugova, diskosnih plugova i plugova za vađenje sadnica.

Za prolećno-letnju obradu mogu se koristiti tanjirače, roticione sitnilice (freze), kultivatori sa promenjivim radnim zahvatom koji su opremljeni streličastim motičicama. Tanjirače treba koristiti onda kada je korov više razvijen. Freze koje su veliki potrošači energije treba koristiti kod jako zatravljenih i ekstremno vlažnih zemljišta. U svakom drugom slučaju treba težiti da se obrade izvede kultivatorima.

Kada su u pitanju mašine za redovnu proizvodnju onda se može govoriti o mašinama za obradu, za rezidbu i usitnjavanje ostataka rezidbe, mašine za zaštitu, mašine za mehanizovanu berbu, mašine za manipulaciju i transport plodova.

U poslednje dve decenije, u zemljama sa razvijenom voćarsko – vinogradarskomproizvodnjom došlo je do značajnih i dinamičkih promena i pojave velikog brojausavršenih specijalnih mašina za višegodišnje zasade s elementima hidraulike, elektrike ielektronike (orošivači, rasipači mineralnog đubriva s automatskim podešavanjem norme idoze tretiranja, odnosno norme đubrenja, samonavođene platforme za berbu i rezidbu).Sve više se koriste kombinovane mašine sa više radnih delova, koje u jednomprohodu obavljaju više operacija (čizel plug + uređaj za unošenje mineralnog đubriva,usitnjavanje ostataka rezidbe – mulčer + zaštita u redu -zaštitnoj zoni od korova ilikošenje sa pomičnim sklopom) sa smanjenjem potrošnje energije i gaženja zemljišta, uz“ubrzavanje“ agrotehničkih rokova u odnosu na primenu klasičnih mašina sa jednimradnim delom.Savremene, moderne mašine za voćarstvo i vinogradarstvo sve više su prisutne ina našem tržištu i postepeno se uvode i u našu praksu, posebno kod savremenih gustihzasada, voćnjaka i vinograda na većim površinama.

X